Kymco
Xe 50cc
• Chế hoà khí
Xe 110cc
• Chế hoà khí
Xe 125cc
• Fun xăng điện tử
• Chế hoà khí
Xe 165 cc
• Chế hoà khí